Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla Autorów

Szczegółowe informacje związane z procedurą naboru, recenzji oraz publikowania tekstów w Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ

Ogólne wymagania

Informacje o ogłaszanych naborach tekstów są publikowane na profilu Czasopisma w portalu Facebook. Autorów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, Procedurą wydawniczą oraz Technicznymi zasadami redagowania tekstu, dostępnymi w zakładce Dokumenty.

Do wysyłanego tekstu należy dołączyć:
- pisemną zgodę na publikację swojego tekstu w PP TBSP UJ wraz z oświadczeniem posiadaniu pełni majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tekstu,
- prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w zakładce Dokumenty) zawierający dane osobowe oraz oświadczenie autora dotyczące wartości naukowej tekstu.

Treść artykułu i skany oświadczenia oraz kwestionariusza, należy wysłać na adres poczty elektronicznej Redakcji PP TBSP UJ: redakcja.ipp.tbsp@uj.edu.pl, e-mail powinien być opatrzony tytułem "Artykuł do PP TBSP UJ".

Warunkiem opublikowania tekstu po uzyskaniu pozytywnej recenzji będzie uiszczenie opłaty, która dla autorów afiliowanych przy WPiA UJ wynosi 50 zł, zaś dla afiliowanych przy innych jednostkach 100 zł.
Wymogi redakcyjne, regulamin publikowania w czasopiśmie oraz wzór kwestionariusza znajdują się w zakładce Dokumenty.

Szczegółowe wymagania dla autorów

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko Autora należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wyrównać do lewej. Afiliację Autora tekstu należy umieścić w przypisie.


Leon Petrażycki1
_______________________
1Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Tytuł

Tytuł tekstu zarówno w języku polskim jak i angielskim należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wyśrodkować i opatrzyć boldem. Tytułu nie umieszczamy w cudzysłowach.


Wstęp do nauki prawa i morlaności. Podstawy psychologii emocjonalnej

Abstrakt

Objętość abstraktu 100-220 słów. Autorzy zobowiązani się do przesłania abstraktu w języku polskim i angielskim. Oba abstrakty należy umieścić w tekście zaraz pod tytułem.

Tekst

Objętość tekstu 20-60 tys. znaków ze spacjami. Tekst powinien być pisany w formacie MS Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wcięcia akapitowe 0,75 cm, marginesy: prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm.

Na końcu tekstu należy dołączyć bibliografię sporządzoną w porządku alfabetycznym.

Wewnętrzna systematyka tekstu

Wszystkie nagłówki w tekście powinny być wyrównane do lewej i opatrzone boldem, przykład:

1. WSTĘP
2. NAGŁÓWEK 1
2.1. Nagłówek 2
2.1.1. Nagłówek 3
3. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
 

Cytowane źródła

W tekście należy stosować dolne przypisy, numeracja ciągła. Przypisy należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 10 pt, odstęp 1,0. Przypis należy traktować jak zdanie - zaczynać wielką literą i kończyć kropką.

Wysyłanie tekstu

Do wysyłanego tekstu należy dołączyć pisemną zgodę na publikację swojego tekstu w PP TBSP UJ wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełni majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tekstu oraz prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny w zakładce Dokumenty), zawierający dane osobowe oraz oświadczenie autora dotyczące wartości naukowej tekstu.

Teksty należy wysyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji PP TBSP UJ redakcja.ipp.tbsp@uj.edu.pl. E-mail powinien być opatrzony tytułem "Artykuł do PP TBSP UJ".

Warunki publikowania

W Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ publikowane są wyłącznie teksty o objętości od 20 000 do 60 000 znaków, które:
 
1. zostały zredagowane zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Techniczne zasady redagowania testu, dostępnym w zakładce Dokumenty;
2. spełniają wymogi formalne, określone w Regulaminie, dostępnym w zakładce Dokumenty;
3. uzyskają dwie pozytywne recenzje, pochodzące od niezależnych i anonimowych recenzentów, z których co najmniej jeden jest recenzentem zewnętrznym, tzn. nieafiliowanym przy jednostce naukowej autora tekstu (recenzje pozyskuje redakcja).
 
Szczegółowe zasady publikowania w PP TBSP UJ zostały określone w Regulaminie, dostępnym w zakładce Dokumenty. 

Zapory antyplagiatowe

Prosimy zapoznać się z art. 31 Regulaminu, dostępnego w zakładce Dokumenty.

Redakcja zastrzega sobie prawo badania rzetelności naukowej za pomocą programu „Plagiat" lub odpowiedniego, w miarę możliwości finansowych TBSP UJ lub udostępniania programu przez UJ.

Dokumenty związane z publikowaniem tekstów w Czasopiśmie TBSP UJ

Regulamin Czasopisma TBSP UJ

Procedura wydawcznicza

Techniczne zasady redagowania tekstu

Kwestionariusz osobowy