O TBSP UJ

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) jest organizacją studencką zarejestrowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, zrzeszającą Koła Naukowe zarejestrowane na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Towarzystwo działa w celu:

 1. wspierania działalności naukowej i dydaktycznej Kół zrzeszonych w TBSP UJ,
 2. rozwijania współpracy między studentami, doktorantami i pracownikami naukowymi,
 3. rozwoju działalności studenckich i doktoranckich kół naukowych na WPiA,
 4. integracji studenckiego ruchu naukowego na WPiA UJ,
 5. podtrzymywania tradycji Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ.

Wskazane cele TBSP realizuje poprzez:

 1. podział środków finansowych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej,
 3. reprezentowanie Kół, w szczególności wobec władz UJ oraz WPiA,
 4. udostępnianie Kołom pomieszczeń oraz sprzętu biurowego, konferencyjnego i dydaktycznego,
 5. organizowanie szkoleń dla Kół oraz przygotowywanie dla nich instrukcji i poradników,
 6. opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej Kół,
 7. utrzymywanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z byłymi członkami TBSP,
 8. organizowanie praktyk studenckich, w szczególności we wspó łpracy z kancelariami prawnymi, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej oraz organizacjami studencki mi,
 9. prowadzenie biblioteki,
 10. kultywowanie pamięci o przeszłości Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i jego wybitnych członkach.

Organami Towarzystwa są:

 1. Zarząd
 2. Prezydium
 3. Sąd TBSP UJ
 4. Komisja Rewizyjna