Członkostwo w TBSP UJ

Członkowie TBSP UJ

Członkowie TBSP UJ dzielą się na:

  • Członków Kół Naukowych,
  • Członków Słychaczy.

 

Jak nabyć Członkostwo?

Członkiem Koła Naukowe można stać się przystępująć do danego Koła i wypełniając jego deklarację.

 

Członkiem Słuchaczem zostaje się w wyniku wypełnienia deklaracji członkowskiej.

 

Pełne Członkostwo nabywa się w wyniku opłacenia składki oraz wpisu do Rejestru Członków TBSP UJ.

Prawa i obowiązki Członków TBSP UJ

Członkowie TBSP UJ mają prawo do:

  • brać udział w wydarzeniach, projektach i konkursach przedmiotowych organizowanych przez TBSP UJ i Koła Naukowe,
  • wykonywać inne uprawnienia przewidziane w Statucie lub innym akcie prawa wewnętrznego.

 

Członkowie Kół Naukowych mają ponadto ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów TBSP UJ.

 

Członkowie Słuchacze mają czynne i bierne prawo wyboru Delegatów, którzy biorą udział w wyborze Prezydium TBSP UJ.

 

Wszyscy Członkowie TBSP UJ mają obowiązek:

  • brać czynny udział w działalności TBSP UJ i swą postawą godnie reprezentować TBSP UJ
  • przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego
  • uiszczać roczne składki członkowskie.

 

Członkowie Koła Naukowego mają ponadto obowiązek:

  • przynależeć do co najmniej jednego Koła Naukowego zrzeszonego w TBSP UJ,
  • rozliczać wykorzystane środki finansowe TBSP UJ wg przepisów określonych w Regulaminie finansowania.