Nabór tekstów do IPP

Kolegium Redakcyjne Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ ogłasza trzeci nabór tekstów do numerów regularnych czasopisma w roku akademickim 2016/2017. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (IPP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) wyłącznie w formie elektronicznej. IPP  TBSP UJ publikuje przede wszystkim teksty studentów i doktorantów. 

W 2013 r. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ wpisano na listę czasopism punktowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając mu 4 punkty (aktualnie 5 punktów).

IPP TBSP UJ przyjmuje do recenzji teksty niepublikowane dotychczas o objętości od 20 000 do 60 000 znaków. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo badania rzetelności naukowej tekstów za pomocą programu "Plagiat" lub innego udostępnionego przez Uniwersytet Jagielloński.

Do wysyłanego tekstu należy dołączyć:
- pisemną zgodę na publikację swojego tekstu w IPP TBSP UJ wraz z oświadczeniem posiadaniu pełni majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tekstu,


- prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 2 publikowania w IPP TBSP UJ zawierający dane osobowe oraz oświadczenie autora dotyczącewartości naukowej tekstu.

Treść artykułu i skany oświadczenia oraz kwestionariusza, należy wysyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji IPP TBSP UJ: internetowypp@gmail.com, e-mail powinien być opatrzony tytułem "Artykuł do IPP TBSP UJ".

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa dnia 20 kwietnia 2018 r.

Warunkiem opublikowania tekstu po uzyskaniu pozytywnej recenzji będzie uiszczenie opłaty, która dla autorów afiliowanych przy WPiA UJ wynosi 50 zł, zaś dla afiliowanych przy innych jednostkach-100 zł.

Wymogi redakcyjne, regulamin publikowania w czasopiśmie, wzór kwestionariusza znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/ipp