Wybory w TBSP UJ na rok akad. 2015/2016

W związku z upływem kadencji dotychczasowego Prezesa, a także członków Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej mam zaszczyt zwołać Walne Zgromadzenie Kół, którego głównym celem jest wybór wyżej wymienionych organów Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie Kół (szczególna forma zebrania Zarządu) zgodnie z podaną podczas ostatniego zebrania Zarządu informacją odbędzie się 26 października 2015 (poniedziałek) o godz. 18:00 w siedzibie TBSP UJ przy ul. Straszewskiego 25/9 w Krakowie. Przewodniczących Kół proszę o skrupulatne zapoznanie się z niżej opisaną procedurą zgłaszania kandydatów oraz wyboru na poszczególne stanowiska, a także o przekazanie stosownych informacji członkom Kół. Wasza obecność podczas Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowa!

1. Wybory Prezesa

Zgłoszenia kandydatów na prezesa, jak wynika z § 10 Statutu, z poparciem władz Koła lub co najmniej 10 jego członków, dokonuje się na ręce dotychczasowego prezesa, na piśmie, wraz z potwierdzeniem poparcia. Z uwagi na moją nieobecność proszę o złożenie zgłoszeń kandydatów w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym w pokoju nr 10 w CN oraz jednoczesne przesłanie ich skanów drogą elektroniczną na adres prezes@tbsp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 października (poniedziałek).

2. Wybory wiceprezesów

Zgodnie z § 16 Wiceprezesi powoływani są na wniosek Prezesa, za zgodą co najmniej połowy członków Zarządu wyrażoną w uchwale podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego

Zgodnie z § 27 Sędziów wybiera Zarząd. Do wyborów stosuje się przepisy o wyborze Prezesa. W związku z powyższym w przypadku zgłaszania kandydatów na Sędziów Sądu Koleżeńskiego obowiązuje procedura opisana przeze mnie w pkt. 1

Przypominam dodatkowo, iż Sędzia nie może w momencie jego wyboru być członkiem tego samego Koła co Prezes. Wśród Sędziów nie może być dwóch lub więcej członków tego samego Koła. Sędzią nie może zostać student pozostający w takim związku prawnym lub faktycznym z Prezesem lub członkiem organu TBSP, który mógłby wpływać na jego bezstronność. Funkcji Sędziego nie można łączyć z żadną funkcją uprawniającą do głosowania na Zarządzie.

4. Wybory członków Komisji Rewizyjnej

Procedura zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej pozostaje taka sama jak w przypadku Prezesa oraz członków Sądu Koleżeńskiego zatem i w tym zakresie odsyłam do wytycznych z pkt. 1.

Przypominam także o brzmieniu § 35. 1. Członków Komisji wybiera Zarząd. 2. Członek Komisji nie może w momencie jego wyboru być członkiem tego samego Koła co Prezes. 3. Wśród członków Komisji nie może być dwóch lub więcej członków tego samego Koła. 4. Członkiem Komisji nie może zostać student pozostający w takim związku prawnym lub faktycznym z Prezesem lub członkiem organu TBSP który mógłby wpływać na jego bezstronność.

Pragnę również ogłosić wybory nowego składu Kolegium Redakcyjnego IPP TBSP UJ. Redakcja składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd TBSP zwykłą większością w głosowaniu tajnym. Członek Redakcji powinien posiadać status:

a) studenta WPiA UJ, który uzyskał wpis co najmniej na trzeci rok prawa,
b) doktoranta WPiA UJ,
c) pracownika naukowego WPiA UJ.

Chętnych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur na adres prezes@tbsp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 października. Wiadomość winna nosić tytuł "IPP TBSP UJ", w treści zaś zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego status (patrz pkt. a, b, c).

Wyboru członków Kolegium dokonamy podczas Walnego Zgromadzenia Kół, które odbędzie się 26 października (poniedziałek).

Kamila Specka
Prezes TBSP UJ

Data opublikowania: 13.10.2015
Osoba publikująca: Daria Wójcik