O czasopiśmie

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (IPP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) wyłącznie w formie elektornicznej. IPP TBSP UJ publikuje przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

W 2013 r. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ wpisano na listę czasopism punktowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając mu 4 punkty (aktualnie 5 punktów).

IPP TBSP UJ przyjmuje do recenzji teksty niepublikowane dotychczas. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo badania rzetelności naukowej tekstów za pomocą programu "Plagiat" lub innego udostępnionego przez Uniwersytet Jagielloński.

Szczegółowe zasady publikowania w IPP TBSP UJ określa

Regulamin publikowania w Internetowym Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ