Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Anna Barańska
Słów kilka o pozycji arbitra we włoskim prawie arbitrażowym

Łukasz Chyla
Problematyka wpływu zmiany stosunków na wykonanie zobowiązań w świetle art. 357 (1) k.c.

Damian Dobosz
Nowe zasady podejmowania działalności gospodarczej w Prawie Przedsiębiorców

Mikołaj Duś
Ustanowienie rozdzielności majątkowej z mocą wsteczną – między ochroną dobra rodziny a naruszeniem interesów osób trzecich

Aleksandra Fiutowska
Dopuszczalność powództwa o ustalenie związania zapisem na sąd polubowny w trybie art. 189 k.p.c. wobec ograniczenia kognicji sądu powszechnego w sprawach poddanych rozstrzygnięciu sądu polubownego

Michał Gregorczyk
Downstream mergers w prawie polskim – zagadnienia prawnohandlowe przejęcia odwrotnego i kierunki zalecanej regulacji

Mateusz Grześków
O dopuszczalności zawarcia umowy ubezpieczenia D&O na rzecz członka zarządu bez zgody organu właścicielskiego w świetle art. 15 § 1 k.s.h.

Maksymilian Gurbisz
Uregulowanie prokury łącznej niewłaściwej w kodeksie cywilnym i doniosłość konsekwencji prawnych z tym związanych

Iwo Jarosz
Konstrukcja prawna wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości

Paweł Karkowski
Odpowiedzialność cywilna członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Piotr Artur Olechowski
Prawo cytatu na tle prawno-porównawczym

Bartłomiej Pyka, Monika Utracka
Ustanowienie trustu w drodze testamentu – próba określenia prawa właściwego oraz dopuszczalności w świetle księgi czwartej kodeksu cywilnego

Wojciech Rożdżeński
Umowa o leczenie w ujęciu prawnoporównawczym

Jan Kluza, Konrad Sączek
Odpowiedzialność za „Inne naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych” jako nieuzasadniona ochrona karna. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 15/13

Lidia Sokołowska
Modern Arbitrability Models – Between Uniformity and Diversity of the Rule

Weronika A. Stefaniuk
Możliwość udzielenia pełnomocnictwa członkowi zarządu spółki kapitałowej – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego

Joanna Szumańska
Prawo do modyfiacji umowy oraz do ograniczenia ryzyka jej niewykonania w międzynarodowym obrocie gospodarczym

Marta Pietrzak, Anna Wszołek
Szczególny zakres ochrony patentowej wynalazku biotechnologicznego w kontekście strony podmiotowej przestępstwa przywłaszczenia projektu wynalazczego