Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 4(28)

Najnowsze wydanie do pobrania poniżej.

Jeżeli chcesz pobrać najnowsze wydanie Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ kliknij TUTAJ.

 

Paweł Śmiałek
Konstytucyjne aspekty reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych

Natalia Olszewska
Wzrost znaczenia instytucji marszałka sejmikowego z punktu widzenia podpisów składanych pod aktami sejmikowymi na przykładzie akt ziemi krakowskiej w latach 1572‒1632

Magdalena Michalska
Funkcje ustrojowe sądownictwa konstytucyjnego

Wojciech Bańczyk
Prawo do publicznego eksponowania symbolu religijnego w świetle zasad neutralności i bezstronności w stosunkach państwo – Kościół na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczpospolitej Polskiej

Michał Szymański
Tajemnica spowiedzi w prawie polskim – stan aktualny i propozycje zmian

Paweł Bury
Stosowanie sankcji wzruszalności wobec decyzji administracyjnych wydanych na podstawie aktów prawa miejscowego, których nieważność stwierdził sąd administracyjny

Tomasz Lichtarski
Niezgodność z prawem egzekucji a odpowiedzialność zobowiązanego za koszty egzekucyjne w świetle ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Igor Adamczyk
Pozorna równość? Ambiguitas contra stipulatorem

Łukasz Folak
Zasada in dubio pro libertate w prawie administracyjnym i orzecznictwie sądów administracyjnych

Kamil Leśniewski
Podniebny zabójca czy skuteczna broń? Wykorzystywanie dronów bojowych na asymetrycznym polu walki w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego

Patrycja Jankowska
Detencja cudzoziemców w Polsce – granice konflktu interesów