Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 8(30)

Okładka

Strona redakcyjna

Spis treści

Słowo wstępne

Transgraniczne przekształcenie spółki a potrzeba przyjęcia czternastej dyrektywy – uwagi na tle orzecznictwa TSUE
Małgorzata Banaszkiewicz, UW

Prawo wydawania wiążących poleceń w świetle europejskiej ustawy modelowej o spółkach oraz propozycji Forum Europaeum on Company Groups
Mateusz Gerlach, UJ

Dobre praktyki oraz zasada comply or explain w świetle regulacji unijnych oraz najnowszych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Martyna Marczewska, UW

European Model Company Act jako nowy instrument harmonizacji europejskiego prawa spółek
Kamila Możdżeń, UJ

Opodatkowanie transgranicznego przekształcenia spółki w polskim prawie w świetle orzeczenia TSUE w sprawie c-371/10 National Grid Indus BV oraz projektu dyrektywy przeciw unikaniu opodatkowania
Ariel Mucha, UJ

Prawne i ekonomiczne ryzyka obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym (OTC) poprzez centralnego kontrahenta (CCP)
Ireneusz Dawid Książek, UJ

Unikanie opodatkowania przez spółki w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Dyrektywy Rady 2016/1164
Hubert Kruk, UJ

O możliwości implementacji doktryny „piercing the corporate veil” do polskiego prawa spółek i kryteriach jej stosowania
Mateusz Grześków, UJ

Niedokończone sprawy spółki jawnej po jej wykreśleniu z rejestru z perspektywy obowiązków jej wspólników
Sylwia Nowak, UJ

Problematyka zdatności arbitrażowej w perspektywie sporów uchwałowych w spółkach kapitałowych
Łukasz Chyla, Justyna Glinka, UJ

Status członka zarządu spółki partnerskiej
Mateusz Lewandowski, UW

Odpowiedzialność komandytariusza w razie zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą. Uwagi na tle art. 116 Kodeksu spółek handlowych
Małgorzata Stępień, UJ