Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 3(25)

Okładka

Strona redakcyjna

Spis treści

Elektroniczne zamówienia publiczne. Stan obecny i kierunki zmian
Marcin Żurawski, UMK

Prawne  formy  stosowania  instytucji  demokracji  bezpośredniej  na szczeblu jednostek pomocniczych gmin
Sebastian Piotr Nalazek, UWM

Przesłanki  ograniczenia  prawa  do  informacji  o  stanie  zdrowia  w polskim prawie medycznym
Dominika Szafran, UWr

Charakter prawny i istota tajemnicy bankowej
Aleksandra Czarnecka, UJ

Ograniczanie  inicjatywy  dowodowej  strony  w  postępowaniu podatkowym
Duszan Wolczyński, UJ

Litewska  tożsamość  konstytucyjna  a  kwestia  pisowni  nazwisk przedstawicieli mniejszości narodowych na Litwie
Marcin Jędrysiak, UWr

Problem relacji bytu i powinności a koncepcja praw człowieka
Szymon Mazurkiewicz, UJ

Rules of engagement, czyli „snajperska licencja na zabijanie” w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
Kamil Leśniewski, UJ

Roszczenie  odszkodowawcze  właściciela  nieruchomości  jako skutek wykonywania decyzji z art. 124  ustawy o gospodarce nieruchomościami
Olga Połowianiuk-Keczmerska, UJ

Uchodźcy  środowiskowi  w  świetle  konwencji  dotyczącej  statusu uchodźców – przemilczany problem?
Anna Reterska-Trzaskowska, UŁ

Prawne aspekty secesji Katalonii
Łukasz Kalinowski, UJ

Egipski  Najwyższy  Sąd  Konstytucyjny  –  jaką  rolę  w  państwie autorytarnym spełnia sądownictwo konstytucyjne?
Paula Złotowska, UJ

Zasada  aut  dedere  aut  iudicare  w  świetle  Konwencji  o  zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych
Bartosz Ryt, UJ

Komisje  uzdrowiskowe  jako  organy  opiniodawczo-doradcze  rad  gmin. Geneza, obecna rola i funkcjonowanie w praktyce
Agata Lizak, WSPiA Rzeszów

Problematyka nieruchomości zamiennej w dekrecie o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy
Bartłomiej Solarz, UJ

Środki ochrony dłużnika przed egzekucją administracyjną wprzypadku powstania tytułu egzekucyjnego z mocy prawa naprzykładzie „opłaty dodatkowej
Artur Grabowski, UJ

Individual legal protection vs. anti-terrorist measures: the legal perspective (the saga of the Kadi cases, Hamas v. Council)
Joanna Mazur, Antoni Napieralski, UW