Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016, nr 2(24)

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016/2 „Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego" red. Damian Gil

Okładka

Strona redakcyjna

Spis treści

Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. W poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym
Damian Gil, KUL

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14)
Łukasz Buczek, USz

Byt wykroczenia w postępowaniu karnym
Paweł Dębowski, Magdalena Tokarska, UJ

Reguły  in  dubio  pro  reo  i  in  dubio  pro  duriore  w  postępowaniu karnym
Mateusz Filipczak, UŁ

O ochronie „praw lokatorów" i mirze domowym w kontekście lokali zajmowanych bez tytułu prawnego
Marek Jakubiec, UJ,

Orzeczenie  kary  pozbawienia  wolności  powyżej  ustawowego wymiaru a bezwzględna przyczyna odwoławcza
Łukasz Juszczyk, UJ

Legitymacja  skargowa  pokrzywdzonego  a  wznowienie  prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego
Marcin Klonowski, UJ

Postępowanie ułaskawieniowe czy jego brak?
Jan Kluza, UJ

Nowy  zakaz  dowodowy  z  art.  178a  k.p.k.  –  krok  w  kierunku sprawiedliwości naprawczej?
Szymon Konwerski, Karol Kowalski, UG

Konwencyjny  i  konstytucyjny  standard  rzetelnego  procesu  w  ramach postępowania  typu  habeas  corpus  w  świetle  uregulowań  kodeksu postępowania karnego
Dominika Sokołowska, UJ

Przestępstwo  insider  trading  w  polskim  systemie  prawnym  ‒  wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
Edyta Szumilas, UJ

Sprawiedliwość  naprawcza  w  Polsce.  Szansa  na  zmianę  polityki rozwiązywania konfliktów
Katarzyna Urbanowicz, UAM

Materialnoprawny  charakter  instytucji  przekroczenia  granic  obrony koniecznej  pod  wpływem  strachu  lub  wzburzenia  i  karnoprocesowe konsekwencje jej zastosowania
Michał Wantoła, UJ

Umorzenie  postępowania  karnego  na  podstawie  art.  59a  k.k.  –  zła regulacja czy stracona szansa?
Angelika Anna Woźniak, UŁ

Recenzja  książki:  Ewa  Kruk,  Skarga  oskarżycielska  jako  przejaw realizacji  prawa  do  oskarżenia  uprawnionego  oskarżyciela  w  polskim procesie  karnym,  Lublin  2016,  Wydawnictwo  UMCS, ss.411
Damian Gil, KUL