Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015, nr 4(21)

Strona redakcyjna

Spis treści

Rada nadzorcza w gminnej spółce prawa handlowego
Kamil Burski

Citizens' Patrols: Involving the Society in Community Crime Prevention
Daria Wójcik

Granice rozszczepienia praw z akcji
Małgorzata Stępień

Prawne aspekty ustalenia momentu wypłaty świadczeń z tytułu prawa do renty rodzinnej po osobie uznanej za zmarłą
Jakub Grygutis

The Employee Involvement in Decision-making Process from the European and U.S. Perspective
Maria Kierska, Tomasz Marek

Zasady prawno-formalnego postępowania lekarza w kontekście świadomej zgody pacjenta i obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
Sylwia Kiełbasa, Rafał Patryn

Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy. Zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda
Marek Strzała

Koncepcja profilowania pomocy dla osób bezrobotnych jako nowy instrument poprawy jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy
Dorota Przeklasa

Desuetudo w prawie rzymskim i w jurysprudencji europejskiej
Rafał Marek

Przymus bezpośredni stosowany w celach leczniczych
Anita Kubanek

Sposoby i skutki odwołania darowizny w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości
Mateusz Kosiór

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro"
Bolesław Dùllek

Nowe technologie a ontologia prawa. O nowej kategorii bytów w prawie osobowym
Jakub Turczyn

Ustrój i status prawnomiędzynarodowy Wolnego Miasta Gdańska (1920 – 1939)
Konrad Purzycki

Rozpoznanie skarg na postanowienie referendarza sądowego przez sąd orzekający jako sąd II instancji (art. 39823 k.p.c. i art. 7673a k.p.c.)
Szymon Śniady