Nabór tekstów do IPP

Kolegium Redakcyjne Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ ogłasza trzeci nabór tekstów do numerów regularnych czasopisma w roku akademickim 2016/2017. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (IPP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) wyłącznie w formie elektronicznej. IPP  TBSP UJ publikuje przede wszystkim teksty studentów i doktorantów. 

W 2013 r. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ wpisano na listę czasopism punktowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając mu 4 punkty (aktualnie 5 punktów).

IPP TBSP UJ przyjmuje do recenzji teksty niepublikowane dotychczas o objętości od 20 000 do 60 000 znaków. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo badania rzetelności naukowej tekstów za pomocą programu "Plagiat" lub innego udostępnionego przez Uniwersytet Jagielloński.

Do wysyłanego tekstu należy dołączyć:
- pisemną zgodę na publikację swojego tekstu w IPP TBSP UJ wraz z oświadczeniem posiadaniu pełni majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tekstu,


- prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 2 publikowania w IPP TBSP UJ zawierający dane osobowe oraz oświadczenie autora dotyczącewartości naukowej tekstu.

Treść artykułu i skany oświadczenia oraz kwestionariusza, należy wysyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji IPP TBSP UJ: internetowypp@gmail.com, e-mail powinien być opatrzony tytułem "Artykuł do IPP TBSP UJ".

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa dnia 20 kwietnia 2018 r.

Warunkiem opublikowania tekstu po uzyskaniu pozytywnej recenzji będzie uiszczenie opłaty, która dla autorów afiliowanych przy WPiA UJ wynosi 50 zł, zaś dla afiliowanych przy innych jednostkach-100 zł.

Wymogi redakcyjne, regulamin publikowania w czasopiśmie, wzór kwestionariusza znajdują się na stronie internetowej czasopisma: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/ipp

Dla Autorów

» Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko Autora należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wyrównać do lewej. Afiliację Autora tekstu należy umieścić w przypisie.

Leon Petrażycki1
_______________________

1Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

» Tytuł

Tytuł tekstu zarówno w języku polskim jak i angielskim należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wyśrodkować i opatrzyć boldem. Tytułu nie umieszczamy w cudzysłowach.

Wstęp do nauki prawa i morlaności. Podstawy psychologii emocjonalnej

» Abstrakt

Objętość abstraktu 100-220 słów. Autorzy zobowiązani się do przesłania abstraktu w języku polskim i angielskim. Oba abstrakty należy umieścić w tekście zaraz pod tytułem.

» Tekst

Objętość tekstu 20-60 tys. znaków ze spacjami. Tekst powinien być pisany w formacie MS Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pt, interlinia 1,5, wcięcia akapitowe 0,75 cm, marginesy: prawy 2,5 cm, lewy 2,5 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm.

Na końcu tekstu należy dołączyć bibliografię sporządzoną w porządku alfabetycznym.

» Wewnętrzna systematyka tekstu

Wszystkie nagłówki w tekście powinny być wyrównane do lewej i opatrzone boldem, przykład:

1. WSTĘP
2. NAGŁÓWEK 1
2.1. Nagłówek 2
2.1.1. Nagłówek 3
3. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

» Cytowane źródla

W tekście należy stosować dolne przypisy, numeracja ciągła. Przypisy należy pisać czcionką Times New Roman, rozmiar 10 pt, odstęp 1,0. Przypis należy traktować jak zdanie - zaczynać wielką literą i kończyć kropką.

» Wysyłanie tekstu

Do wysyłanego tekstu należy dołączyć:

  1. pisemną zgodę na publikację swojego tekstu w IPP TBSP UJ wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełni majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do tekstu
  2. prawidłowo wypełniony kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierający dane osobowe oraz oświadczenie autora dotyczące wartości naukowej tekstu

Teksty należy wysyłać na adres poczty elektronicznej Redakcji IPP TBSP UJ internetowypp@gmail.com, e-mail powinien być opatrzony tytułem "Artykuł do IPP TBSP UJ".

» Warunki publikowania

W Internetowym Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ publikowane są wyłącznie teksty o objętości od 20 000 do 60 000 znaków, które:

  1. zostały zredagowane zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2. spełniają wymogi formalne, określone w Regulaminie;
  3. uzyskają dwie pozytywne recenzje, pochodzące od niezależnych i anonimowych recenzentów, z których co najmniej jeden jest recenzentem zewnętrznym, tzn. nieafiliowanym przy jednostce naukowej autora tekstu.

Szczegółowe zasady publikowania w IPP TBSP UJ zostały określone w Regulaminie publikowania w Internetowym Przeglądzie Prawniczym TBSP UJ.

» Zapora "ghostwriting" i „guest authorship"

Redakcja stoi na straży rzetelności naukowej i w trosce o rzetelne i uczciwe prezentowanie wyników prac badawczych wymaga jawności informacji o wszelkich osobach i podmiotach, które wniosły znaczący wkład w postanie publikacji, eliminując i zwalczając niedopuszczalne praktyki w postaci tzw. „ghostwriting" (wniesienie istotnego wkładu w powstanie tekstu bez ujawnienia udziału jako współautora lub bez odpowiednich podziękowań zamieszczonych w samej publikacji) oraz „guest authorship" (udział w powstaniu publikacji, osoby poda jącej się za autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca).

Redakcja przyjmuje do recenzji tylko teksty wcześniej niepublikowane ani samodzielnie, ani jako cześć dłuższego opracowania.

Redakcja zastrzega sobie prawo badania rzetelności naukowej za pomocą programu „Plagiat" lub odpowiedniego, w miarę możliwości finansowych TBSP lub udostępniania programu przez UJ.