Diamentowe granty

» [2014] Problem przemocy "honorowej" wśród muzułmanów w Europie

Projekt jest realizowany przez Joannę Ptak pod opieką naukową Prof. dr hab. Krzysztofa Pałeckiego.

Celem projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy istnieją skuteczne prawne lub pozaprawne narzędzia rozwiązania owego problemu, a – jeżeli istnieją – to które z nich są najbardziej efektywne? Projekt został podzielony na sześć etapów, które obejmą m.in. analizę działań natury prawnej i pozaprawnej, podejmowanych na szczeblu rządowym i pozarządowym w wybranych krajach europejskich (Wielka Brytania, Turcja, Niemcy, Holandia). W czasie wyjazdów badawczych (Londyn, Stambuł) autorka zapozna się z działalnością organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą potencjalnym ofiarom przemocy „honorowej". Wyróżnienie  wskaźników  skuteczności  działania  w  trakcie  etapu  wstępnego projektu umożliwi późniejsze skatalogowanie czynników wpływających pozytywnie lub negatywnie na efektywność podejmowanych działań, a w konsekwencji – po wyeliminowaniu czynników wpływających negatywnie – na zwiększenie ich skuteczności. Wyniki badań zostaną podsumowane i opublikowane w kończącej realizację projektu monografii.

» [2013] Pragmatyka Języka Prawnego i Prawniczego

Projekt jest realizowany przez Mgr Izabelę Skoczeń pod opieką naukową Prof. dr hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego.

Projekt p.t. „Pragmatyka języka prawnego i prawniczego" stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: Czy w ramach takich kontekstów jak: wewnętrzna komunikacja w ramach ciał ustawodawczych, komunikacja pomiędzy legislatywą a judykaturą, komunikacja pomiędzy sądem a stronami sporu, komunikacja pomiędzy stronami sporu, analiza oświadczeń woli - także funkcjonują maksymy konwersacyjne w rozumieniu teorii Paul'a Grice'a? Jeżeli tak, to jaka jest ich treść? Czy są one odmienne w każdym z powyższych kontekstów? Jakie rodzaje implikatur maksymy te generują?  W jakiej mierze różnią się one od standardowych maksym konwersacyjnych mających zastosowanie w kooperacji mającej na celu wymianę informacji pomiędzy uczestnikami konwersacji? Czy tezy stawiane przez współczesną lingwistykę kognitywną mogą również znaleźć zastosowanie do badania komunikacji we wskazanych wyżej kontekstach prawnych?

Celem projektu będzie: opis sytuacji komunikacyjnych w wyżej wymienionych kontekstach, obserwacja stopnia w jakim w tych kontekstach są realizowane standardowe maksymy konwersacyjne, oraz normatywna ocena zjawisk i próba wskazania ewentualnych rozbieżności w treści tychże maksym.

Publikacja końcowa, będąca efektem projektu, zawierać będzie ocenę prawdziwości następujących twierdzeń: w prawniczych kontekstach komunikacyjnych również mają zastosowanie maksymy konwersacyjne zdefiniowane przez Paula Grice'a, w niektórych kontekstach stosowane maksymy mają inną treść, natomiast w innych brak lub niedostatecznie bogaty kontekst pragmatyczny powoduje, że standardowe maksymy nie mogą zostać w pełni zastosowane, tezy stawiane na podstawie badań eksperymentalnych współczesnej lingwistyki kognitywnej można także zastosować do kontekstów komunikacyjnych w obrębie społecznego zjawiska jakim jest prawo.

Każdy z wyżej zdefiniowanych kontekstów zostanie zanalizowany pod innym kątem. Wewnętrzna komunikacja w ramach ciał ustawodawczych uwzględniać będzie w szczególności metody prowadzenia dyskursu w sytuacji konfliktu interesów, metody argumentacyjne, możliwe rezultaty dyskursu(ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kompromisów i dyskrecji). Komunikacja pomiędzy legislatywą a judykaturą rozumianej jako komunikowanie treści językowych zostanie zbadana poprzez analizę wpływu takich zjawisk jak niedookreśloność, dwuznaczność czy otwarta tekstowość na procesy interpretacyjne, zdefiniowanie różnic w rozwiązywaniu problemów niedookreśloności w systemach kontynentalnych (pozytywistycznie ukierunkowanych) i systemach common law oraz zastosowanie wyników eksperymentów współczesnej lingwistyki kognitywnej dotyczących w szczególności wytwarzania implikatur skalarnych do zidentyfikowania i objaśnienia występowania znaczeń „logicznych" i „pragmatycznie wzbogaconych" w obszarze prawa. Analiza komunikacji pomiędzy sądem a stronami sporu będzie skoncentrowana wokół: - określenia podobieństw i różnić pomiędzy tą komunikacją a komunikacją polegającą na przeforsowywaniu swoich racji w ramach ciał ustawodawczych (tzw. strategiczną komunikacją), rozważenia bardziej złożonych sytuacji komunikacyjnych, w których pojawia się osoba trzecia (sąd wobec stron sporu), analizy implikatur pojawiających się w powyższych kontekstach, analizy możliwości manipulacji procesem wytwarzania implikatur u osoby trzeciej (sądu) w celu wywołania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, próba opisu takich manipulacji przy zastosowaniu podważalnych rozumowań. Wreszcie analiza komunikacji pomiędzy stronami sporu oraz analiza teorii oświadczeń woli uwzględniać będzie: kwestię konieczności rekonstrukcji kontekstów pragmatycznych, w których składane były oświadczenia woli w celu ich interpretacji oraz sposoby takiej rekonstrukcji. Analiza powyższych kontekstów odbywać się będzie również poprzez badanie: treści aktów prawnych, metod tworzenia prawa, tzw. zasad dobrej legislacji, oraz orzecznictwa sądów.

Efektem normatywnym będzie próba sformułowania treści maksym funkcjonujących w kontekstach komunikacyjnych występujących w obszarze prawa oraz wpływu manipulacji maksymami na proces tworzenia, stosowania i interpretowania prawa, w szczególności formułowania dyrektyw.

» [2012] Legal luck: prawny traf. Opis i próba oceny

Projekt jest realizowany przez Mgr Macieja Juzaszka pod opieką naukową Prof. dr hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego.

Celami projektu jest opis w jaki sposób przypadek wkracza w odpowiedzialność moralną i prawną jednostki oraz odpowiedź na pytanie czy tak powinno być. W Polsce temat jest zupełnie unikalny, niemal nikt nie zajmował się nim do tej pory. Projekt łączy w sobie zarówno kwestie etyczne, filozoficzne i dogmatycznoprawne, a w jego ramach swojego projektu Maciej analizuje międzynarodową literaturę dotyczącą wpływu trafu na odpowiedzialność moralną i prawną, konsultuje się z filozofami i prawnikami z innych ośrodków akademickich, a przede wszystkim pracuję nad własną propozycją rozwiązania problemu.